Hà Nội – Cửa Lò – Ngã Ba Đồng Lộc – Thiên Cầm – Phong Nha